Pravidla a podmínky

PRAVIDLA A PODMÍNKY

 

Přečtěte si prosím následující PODMÍNKY POUŽITÍ PŘED použití této webové stránky. Všichni uživatelé těchto stránek souhlasí s tím, že přístup a používání těchto stránek se řídí následujícími podmínkami a dalšími platnými právními předpisy. Pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami, prosím, nepoužívejte tento web.

 1. Úvod.

 

Tyto webové stránky standardních podmínek (Tyto „Podmínky“ nebo tyto „Website standardní podmínky“) obsažené v tomto dokumentu na této webové stránce, se řídí vaše užívání této webové stránky, včetně všech stránkách v rámci této webové stránky (souhrnně označované níže jako tento „web“). Tyto podmínky platí v plném rozsahu platná a účinná na vaše používání této webové stránky a pomocí této webové stránky, výslovně akceptovat všechny termíny a podmínky zde obsažené v plné výši. Nesmíte používat tuto webovou stránku, pokud máte nějaké námitky proti některé z těchto webových stránek standardních podmínek.

Tato webová stránka není určena k použití jakýchkoli dětí a mladistvých (definovány jako ty, kteří nejsou alespoň 18 let), a nesmíte používat tuto webové stránky, pokud nezletilý.

 

 1. Práva k duševnímu vlastnictví.

Jiné než obsah vlastníte, které můžete se rozhodli zařadit na těchto webových stránkách, Za těchto podmínek, www.donoxti.com a / nebo její poskytovatelé licencí vlastní veškerá práva k duševnímu vlastnictví a materiály obsažené v této webové stránky, a všechna tato práva jsou vyhrazena.

Je vám udělena licence pouze omezenou, podléhá omezením uvedeným v těchto podmínkách, Pro účely sledování materiál obsažený na této webové stránce,

 

 

 • omezení.

 

Ty jsou výslovně a důrazně omezena ve všech těchto oblastech:

 

 1. Publikování jakékoliv webové stránky materiál v jakémkoli médiu;
 2. Prodejní, ně neposkytovat další licence a / nebo jinak komercializaci libovolné webové stránky materiál;
 3. Veřejně provádění a / nebo vykazují jakékoliv webové stránky materiál;
 4. Používáním těchto internetových stránek jakýmkoli způsobem, který je, nebo možná, škodlivé pro tuto webovou stránku;
 5. Používáním těchto internetových stránek jakýmkoliv způsobem, který má vliv uživatelský přístup k této webové stránky;
 6. Používání této webové stránky v rozporu s platnými zákony a předpisy, nebo způsobem, který způsobuje, nebo mohou způsobit, újma na webové stránky, nebo jakékoli osobě nebo podnikatelského subjektu;
 7. Provádění jakékoli data mining, sklizeň údaje, Data extrakce nebo jiné podobné činnosti ve vztahu k této webové stránky, nebo při použití této webové stránky;
 8. Používáním těchto internetových stránek, aby se zapojily do jakékoliv reklamě a marketingu;

Určité oblasti této webové stránky jsou omezeny před vniknutím vy a DONOXTI může dále omezit přístup vás do všech oblastí této webové stránky, kdykoliv, na základě svého vlastního uvážení. Každý uživatel, ID a heslo, které může mít na této webové stránce jsou důvěrné a je nutné zachovat důvěrnost takových informací.

 

 1. Váš obsah.

V těchto webových stránek standardních podmínek, „Váš obsah“ se rozumí jakýkoli zvuk, video, text, obrázky nebo jiný materiál zvolit zobrazení na těchto webových stránkách. Vzhledem k obsahu, že je vyvěsí, udělíte DONOXTI nevýhradní, celosvětově, neodvolatelný, royalty-free, sublicencovatelné licenci k používání, reprodukovat, přizpůsobit se, publikovat, překládat a distribuovat ji v jakýchkoli a všech médiích.

Váš obsah musí být vaše vlastní a nesmí být porušuje práva jakékoli třetí strany. DONOXTI si vyhrazuje právo odstranit jakýkoli Váš obsah z této webové stránky kdykoliv, az jakéhokoli důvodu, bez povšimnutí.

 

 1. Vyloučení záruk.

Tato webová stránka je poskytován „tak, jak je,“Se všemi chybami, a DONOXTI neposkytuje žádné výslovné ani implicitní prohlášení či záruky, jakéhokoliv druhu vztahující se k této webové stránky nebo materiálů obsažených na těchto webových stránkách. dodatečně, Nic obsažené na této webové stránce nelze vykládat jako poskytování konzultací či poradenství pro vás.

 

 1. Omezení odpovědnosti.

V žádném případě DONOXTI ani žádná z jejích důstojníků, ředitelé a zaměstnanci, odpovědnost vůči vám za nic vyplývající z nebo jakkoliv spojené s používáním této webové stránky, zda taková odpovědnost je na základě smlouvy, trestní nebo jinou, a DONOXTI včetně své funkcionáře, ředitelé a zaměstnanci nenesou žádnou odpovědnost za jakékoli nepřímé, následné nebo zvláštní odpovědnost za škody vyplývající z nebo jakkoliv spojené s používáním této webové stránky.

 

 1. Odškodnění.

Tímto odškodnit v plném rozsahu DONOXTI proti jakýmkoli a všem závazkům, náklady, Požadavky, Příčiny akci, škodami a náklady (včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení) vyplývající nebo jakkoli související s vaší porušení některého z ustanovení těchto Podmínek.

 

 1. Oddělitelnost.

V případě, že některé ustanovení těchto Podmínek jako nevymahatelné nebo neplatné na základě jakýchkoli platných právních předpisů, jako nevymahatelnost nebo neplatnost však nesmí být tyto podmínky nevymahatelné nebo neplatné jako celek, a taková ustanovení bude odstraněna bez ovlivnění zbylých ustanovení zde.

 

 1. Variace pojmů.

DONOXTI je oprávněn tyto Podmínky kdykoliv podle vlastního uvážení, a pomocí této webové stránky se očekává, že přezkoumání takových podmínek v pravidelných intervalech, aby zajistily jste pochopili všechny podmínky upravující používání této webové stránky.

 

 1. Úkol.

DONOXTI povoluje přiřadit, převod, a zadat svá práva a / nebo povinnosti vyplývající z těchto Podmínek bez upozornění nebo souhlasu požadované. nicméně, .vám nesmí přidělit, převod, nebo zadat některý z vašich práv a / nebo povinností vyplývajících z těchto Podmínek.

 

 1. Celý souhlas.

Tyto Podmínky, včetně všech právních oznámení a zřeknutí obsažené na těchto webových stránkách, představují úplnou dohodu mezi DONOXTI a vy v souvislosti s vaším používáním této webové stránky, a nahrazují veškeré předchozí smlouvy a ujednání, pokud jde o stejné.

 

 1. Rozhodné právo & Jurisdikce.

Tyto podmínky se budou řídit a vykládat v souladu se zákony státu Kalifornie, Spojené státy americké. , a předloží non-výlučné pravomoci státních a federálních soudů se sídlem v Kalifornii, Spojené státy americké. , Pro řešení případných sporů.

 

Zásady ochrany osobních údajů

Tato stránka může obsahovat další informace o vlastnictví a informace o autorských právech, Podmínky, které musí být dodrženy a následoval. Informace na této stránce mohou obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby. Informace, včetně cen a dostupnosti produktu, mohou být změněny nebo aktualizovány bez předchozího upozornění. DONOXTI a její dceřiné společnosti si vyhrazují právo odmítnout službu, ukončit účty, a / nebo zrušení objednávky dle svého uvážení, počítaje v to, bez limitů, pokud DONOXTI věří, že jednání zákazník porušuje platné zákony nebo škodí zájmům DONOXTI a jejích dceřiných společností.